Regulamin dokonywania płatności online poprzez serwis CashBill S.A.

1. Strona internetowa​ www.autoecu.pl prowadzona TMW Electronic Tomasz Wieczorek (zwaną dalej Firmą) z siedzibą:
ul. Raciborska 183,
44-210 Rybnik
Tel: 501 723 192
NIP: 642-254-93-26

2. Niniejszy dokument określa warunki dokonywania płatności online poprzez serwis CashBill S.A. (www.autoecu.pl)

3. Płatnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej płatnikami.

4. Płatności można dokonywać 24 godziny na dobę. Firma nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill S.A.

5. Przekierowanie do serwisu Cashbill następuje poprzez zakup danego produktu na stronie internetowej​ ​www.autoecu.pl. Płatności online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
6. Płatności online dokonywane za pomocą płatności CashBill nie podlegają zwrotom.

7. Firma zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
Firma zapewnia, iż dane osobowe płatników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

8. Płatnik w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

9. Firma nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o płatnikach i dokonanych przez nich płatności bez ich wiedzy i zgody.

10. Użytkownik serwisu Cashbill może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Cashbill można składać w formie:
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
strony internetowe katowice
Copyright © 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 4389430 gościem.
Aktywnych: 3937
Zalogowanych: 0
urlop nad morzem

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest autoecu, siedziba: Rybnik, ul. Raciborska 183.